Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZUS Poznań - ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż
prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w Grodzisku Wielkopolskim na Osiedlu Wojska Polskiego 25 wraz z udziałem wynoszącym ½ części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki nr 210/3 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Organizator przetargu:

Dyrektor I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z siedzibą 60-908 Poznań,
ul. Dąbrowskiego 12
działający w imieniu:
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal niemieszkalny nr 1, położony jest na działce o nr ewidencyjnym 210/3 w Grodzisku Wielkopolskim na Osiedlu Wojska Polskiego 25 w województwie wielkopolskim.
Lokal niemieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej z pomieszczeniami przynależnymi
256,10 m2 stanowi odrębną własność, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PO1S/00059883/7.
Z własnością lokalu niemieszkalnego nr 1  związany jest udział wynoszący ½ części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 210/3 o powierzchni 1029 m2 będącej własnością Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PO1S/00029365/1.

Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT

Cena wywoławcza wynosi 484 200,00 złotych netto.
(słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych zero groszy).

Sprzedaż przedmiotowego lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem lokalu ponosi kupujący.

Termin i miejsce składania pisemnych ofert

Oferty należy składać w terminie do 29.11.2021 roku do godziny 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Poznaniu,
60-908 Poznań, ul. Dąbrowskiego 12, Kancelaria – parter główne wejście do budynku od dnia publikacji ogłoszenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00, lub
za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora za termin złożenia oferty przyjmuje się datę, w której I Oddział ZUS w Poznaniu ofertę faktycznie otrzymał to jest do dnia  29.11.2021 roku do godziny 15.00.

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.11.2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie I Oddziału ZUS
w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 12, sala nr 219.

Warunki przystąpienia do przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 2 do regulaminu przetargu) oraz wniesienie wadium.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w niej oświadczeń i zobowiązań.

Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 24 210,00 złotych (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziesięć złotych zero groszy) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przed dniem upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 29.11.2021 r. do godziny 15.00.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy I Oddziału ZUS w Poznaniu:

PKO BP S.A. konto numer: 02 1020 5590 0000 0502 9250 7014

Na przelewie należy umieścić adnotację:

„Wadium – Przetarg sprzedaż nieruchomości Grodzisk Wielkopolski, Osiedle Wojska Polskiego 25”

Wadium w formie pieniężnej musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (to jest przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (to jest podmiot ustalony jako nabywca lokalu), nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (to jest uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Zastrzeżenie dot. prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu

Szczegółowe warunki przetargu zawiera regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: Zakładka sprzedaż i wynajem nieruchomości na stronie zus.pl oraz w siedzibie organizatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12  budynek B w pokoju 103 w godzinach pracy urzędu.

Informacja o wizji lokalnej

Wizji lokalnej można dokonać do dnia poprzedzającego złożenie ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Joanną Wiśniewską tel. 61 841 6999 e-mail:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, w dniach pracy urzędu.

Informacja o możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora dopiero po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16.12.2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735, z 2021 r. poz. 159, 255, 1551, 1561) dalej jako „ustawa o mieniu”, dokonanie przez państwową osobę prawną m.in. czynności prawnej w zakresie rozporządzenia rzeczowymi aktywami trwałymi o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 200 000 złotych wymaga zgody organu nadzorującego – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  Obowiązek ten dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (państwowej osoby prawnej) m.in. w przypadku sprzedaży nieruchomości.
W przypadku braku zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na przeniesienie prawa własności wyżej wskazanej nieruchomości organizator przetargu zawiadomi wygrywającego przetarg,
w terminie 14 dni od uzyskania od Ministra informacji o braku przedmiotowej zgody. W tym samym terminie organizator zwróci wadium przelewem na rachunek bankowy uprzednio wskazany przez wygrywającego.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu – uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest do parafowania umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Organizator przetargu przygotuje projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, który
po zaparafowaniu przez obie strony umowy, zostanie wysłany z wnioskiem o wyrażenie zgody
na sprzedaż do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej.
Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Wersja XML