Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie ustawowo wymaganych dokumentów kształtujących zrównoważony Rozwój Gminy Rychtal

Gmina Rychtal pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowanie w wysokości 114 396,00 zł na realizację zadania pn.: „ Opracowanie ustawowo wymaganych dokumentów kształtujących zrównoważony Rozwój Gminy Rychtal”. Dofinansowanie zostało udzielone do opracowania następujących dokumentów:

- Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal;

- Projekt założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- Program Ochrony Środowiska dla gminy Rychtal;

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal;

- Strategia Rozwoju Gminy Rychtal;

- Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Rychtal.

Szacowany całkowity koszt projektu wyniesie 142 995,00 zł i realizowany będzie do czerwca 2022 r.

Ponadto Gmina Rychtal otrzymała także dotacje w wysokości 28 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Opracowanie i przyjęcie dokumentów służących ochronie środowiska na terenie gminy Rychtal”.

Szacowana wartości projektu wynosi 35 000,00 zł.

Okres realizacji do czerwca 2022 roku.

WFOŚGW_Nowe logo_pełna nazwa z boku_KOLOR-1.jpeg

Wersja XML