Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne porady prawne

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE KĘPIŃSKIM

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Kępińskiego, zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jeden punkt prowadzony jest przez Powiat Kępiński oraz jeden przez organizację pozarządową.

W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Kępiński posiada dwie lokalizacje:
Urząd Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 14:00-18:00
Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, pokój nr 003- godziny przyjęć: wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 11:30-15:30.
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Powiat Kępiński udzielają adwokaci oraz radcowie prawni wskazani odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawych w Poznaniu.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” posiada pięć lokalizacji:

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie, Perzów 77a, 63-642 Perzów - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 8:00-12:00*
Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska - godziny przyjęć: wtorki w godz. 7:30-11:30*
Urząd Gminy w Rychtalu, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal - godziny przyjęć: środy w godz. 11:00-15:30*
Urząd Gminy w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin - godziny przyjęć: czwartki w godz. 11:00-15.30*
Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica - godziny przyjęć: piątki w godz. 7:30-11:30*
* w każdej z w/w lokalizacji w ustalonych dniach miesiąca udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, z takim wyjątkiem, iż w każdy drugi poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek miesiąca w w/w lokalizacjach świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielają adwokaci oraz radcowie prawni, natomiast nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają doradcy obywatelscy.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym, w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
nieodpłatnej mediacji;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
porady dla osób zadłużonych;
porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej;
przeprowadzenie mediacji;
udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja NIE OBEJMUJE spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

MATERIAŁY INFORMACYJNE - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

DOCXHarmonogram punktów na 2021 rok

PDFZapisy na wizyty w punktach porad prawnych.pdf

PDFKarta informacyjna nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.pdf

PDFKarta dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.pdf

PDFKarta nieodpłatnego poradnictwa - mediacja.pdf

PDFKarta informacyjna nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf

PDFLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML