Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ludność i gospodarka w gminie Rychtal

Liczba mieszkańców - podział wg miejscowości wchodzących w skład gminy.

Stan na dzień: 30 października 2020 roku - 3848 osób.

L.p. Sołectwo Miejscowość    Liczba mieszkańców
1. Darnowiec Darnowiec 159
2. Drożki Drożki 269
    Gierczyce 22
    Lubica 7
    Nowa Wieś Książęca    1
    Remiszówka 48
    Ryniec 64
3. Krzyżowniki Krzyżowniki 170
    Dworzyszcze 123
4. Proszów Proszów 160
    Dalanów 82
5. Rychtal Rychtal 1356
6. Sadogóra Sadogóra 194
    Zachciała 18
7. Skoroszów Skoroszów 272
8. Stogniewice Stogniewice 125
9. Wielki Buczek Wielki Buczek 347
    Mały Buczek 85
    Okrzyce 38
    Szarlota 63
10. Zgorzelec Zgorzelec 140
    Wesoła 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Rychtal jest gminą typowo rolniczą, a większość jej powierzchni zajmują użytki rolne. Gmina stwarza warunki dla przedsiębiorstw inwestycyjnych w przetwórstwo rolno-spożywcze oraz rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej, oferuje możliwość inwestycji i dobre warunki do wypoczynku.

Największa liczba gospodarstw rolnych na terenie naszej gminy to gospodarstwa mieszczące się w przedziale 3,00-5,00 ha (74 gospodarstwa). Na terenie Gminy Rychtal jest 6 gospodarstw powyżej 100 ha fizycznych. Gmina Rychtal pomimo rolniczej tradycji posiada najwięcej gruntów w V klasie użytków. Na terenie Gminy Rychtal nie występują grunty sklasyfikowane w I i II klasie. Tych w klasach III, IIIa, IIIb jest 566,5792 ha. Przeważają natomiast rodzaje gruntów sklasyfikowanych jako R (czyli rola) – ponad 5 tysięcy ha.

Od kilku lat w Gminie Rychtal obserwuje się stopniowy stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych. W 2019 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowanych było 259 podmiotów gospodarczych, w tym także roku zarejestrowano 42 nowych podmiotów, a 16 zostało wyrejestrowanych. Według danych działalność prowadzona wyłącznie na zasadach spółki cywilnej prowadzona była przez 7 podmiotów. Na koniec roku 32 przedsiębiorców posiadało status zawieszonej działalności (obecnie 40). Analizując rejestr pod kątem rodzaju prowadzonej działalności w danym roku na terenie gminy 66 przedsiębiorców zajmowało się szeroko pojętą produkcją, 67 handlem oraz 117 usługami. (9 przedsiębiorstw nie jest w ogóle ujętych w tej rozpisce PKD) W roku 2019 zarejestrowano 35 działalności, zlikwidowano 17, a ogólny stan wynosił 209. Porównując dane z tych dwóch lat można zauważyć trend rosnący jeśli chodzi o powstawanie nowych działalności, jednak co za tym idzie niektórzy z przedsiębiorców nie są w stanie się przebić lub są wyparci z rynku co skutkuje podobną ilością wyrejestrowań jak w roku ubiegłym.

Wersja XML