Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin

hj.jpeg

Projekt: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin

 

Beneficjent: Gmina Rychtal, Partner Projektu: Gmina Trzcinica oraz Gmina Bralin

 

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Oś Priorytetowa: 2 Społeczeństwo informacyjne

 

Działanie: 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

 

Poddziałanie: 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

 

Cel Projektu: Główny celem Projektu jest zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych
z zakresu elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego. Cel główny projektu, zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie nowego katalogu e-usług przez Wnioskodawcę oraz Partnerów.

Cele szczegółowe Projektu:

- udostępnienie szerokiego katalogu oferowanych e-usług mieszkańcom

- integracja systemów teleinformatycznych, umożliwiająca świadczenie e-usług publicznych
na wysokim poziomie dojrzałości

- poprawa dostępności cyfrowej do informacji sektora publicznego

- poprawa bezpieczeństwa technologii informatycznych

- wzrost kompetencji cyfrowych pracowników administracji

- optymalizacja kosztów bieżących w Urzędzie Gminy Rychtal, Bralin oraz Trzcinica

- przeciwdziałanie problemowi cyfrowego wykluczenia wśród grup docelowych Projektu.

 

Efekt Projektu: Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Integracja systemów teleinformatycznych Gminy umożliwiająca świadczenie e-usług. Zwiększenie dostępności cyfrowej do informacji sektora publicznego. Poprawa poziomu bezpieczeństwa informatycznego Gminy. Podniesienie kompetencji cyfrowych kadry administracji samorządowej. Obniżenie kosztów pracy urzędu. Przełamanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”.

 

Całkowita wartość Projektu: 4 447 534,72 PLN

 

Kwota dofinansowania Projektu: 3 780 404,50 PLN

 

Planowany okres realizacji Projektu: od 01.09.2020 do 31.12.2022

www.mapadotacji.gov.pl

Wersja XML