Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Urząd Gminy Rychtal zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: Aplikacja mobilna Gminy Rychtal.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2020-11-20.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-01-19.

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kucharska, katarzyna.kucharska@ugrychtal.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 78 16 811. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raporty o stanie dostępności 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

63-630 Rychtal, Rynek 1
Tel.: 62 781 68 00
Faks: 62 781 68 00
E-mail:
Strona internetowa: rychtal.pl

Dostępność architektoniczna

Na obecną chwilę obiekty urzędowe nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku urzędu prowadzą schody. Po lewej stronie od schodów, tuż przy defibrylatorze AED na budynku ścianie urzędu znajduję się domofon wraz z instrukcją obsługi, którym można przywołać pracownika merytorycznego w celu załatwienia sprawy.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braillea oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Gmina na obecnym etapie przystępuje do projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS”, którego celem jest wyeliminowanie barier i dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Gminy nie posiada aktywnego tłumacza języka migowego – obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania kursu w celu przeszkolenia osoby z ww. zakresu. Tłumacz języka migowego dostępny jest po wcześniejszym zgłoszeniu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w godzinach pracy urzędu. Dopuszcza się możliwość tłumaczenia w formie on-line.

Aplikacje mobilne

Odnośnik do strony aplikacji mobilnej


Wersja XML