Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązek złożenia deklaracji do bazy CEEB

Gmina Rychtal przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do bazy CEEB dnia 30 czerwca 2022 roku mija termin składania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedmiotowe rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., ma  czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku budynku, w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. - termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.

Deklarację należy składać na wzorze A dla budynków i lokali mieszkalnych lub na wzorze B dla budynków i lokali niemieszkalnych.

W załączeniu aktualne wzory deklaracji oraz instrukcję składania deklaracji on-line.

Wszelkie informacje dot. bazy CEEB można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Za niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie przewidziane są kary pieniężne.

PDFDeklaracja A

PDFDeklaracja B

PDFInstrukcja

 

Wersja XML