Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
Rychtal, Rynek 1

pokój nr 1

Tel. +48 62 781 68 07

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (płatne 17,00 zł).

 

 Podstawa prawna:

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne informacje:

Wniosek może złożyć osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego. Zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu/zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 

Wersja XML