Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kopia

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021, zarządza się co następuje:
 

§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 7/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Wyniki konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji zadań wymienionych w §1 ust. 1 wraz z nazwą zadania publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Rychtal a poszczególnymi podmiotami.

§ 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

    1) w Biuletynie Informacji Publicznej 2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rychtal3) na stronie internetowej .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rychtal

Adam Staszczyk

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 17/2021
Wójta Gminy Rychtal
z dnia 23 lutego 2021 r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2021 ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji (zł)

1.

Gminny Klub Sportowy Rychtal

Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu przez Gminny Klub Sportowy Rychtal

50 000,00

 
 
Wersja XML